Zwrot potracenia

Zwrot potracenia

Emerytury i renty wypłaca ZUS od dnia powstania prawa do tych świadczeń, jednakże za okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Są one wypłacane za miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczeń, do rąk osoby uprawnionej za pośrednictwem poczt} lub na wniosek tej osoby na jej rachunek w Powszechnej Kasie Oszczędności. W razie ponownego ustalenia prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenia wypłaca się poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do nich lub do ich podwyższenia, jednak za okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu, a 3 lat wstecz, jeżeli odmowa lub przyznanie niższych świadczeń były następstwem błędu organu rentowego lub odwoławczego. Zasadę tę stosuje się również w razie ponownego ustalenia prawa do świadczeń lub ich wysokości wskutek wznowienia postępowania przed organami odwoławczymi albo wskutek rewizji nadzwyczajnej, z tym, że okres 3 miesięcy lub 3 lat liczy się od miesiąca wniesienia wniosku o wznowienie postępowania lub o złożenie rewizji nadzwyczajnej.

About